Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest Flex-e-card Limited (dalej „Flex-e-card”) będącą spółką prawa brytyjskiego, wpisana do rejestru spółek prowadzonym dla Anglii i Walii (Registrar of Companies for England and Wales) pod numerem 11321821, z siedzibą przy 11 Brindleyplace, 4th Floor, Birmingham, England, B1 2LP.

Jako administrator danych Flex-e-card jest odpowiedzialny za przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w związku z prowadzeniem działalności w zakresie Programu Kart Podarunkowych. Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Pana/Pani o danych osobowych dotyczących Pana/Pani, które Flex-e-card przetwarza, o przyczynach przetwarzania i udostępniania takich danych, o okresie ich przechowywania oraz o tym, w jaki sposób może Pan/Pani wykonywać swoje prawa.

Jakie dane zbieramy?

O ile nie uzgodniono inaczej z Państwem, Flex-e-card zbiera tylko podstawowe dane, takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, adres email, numer telefonu.  Przetwarzane dane nie obejmują kategorii danych osobowych określanych jako „wrażliwe dane osobowe”.

Dlaczego potrzebujemy tych danych?

Flex-e-card przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług w ramach portalu zgodnie z niniejszym Regulaminem,  jak również w celu zawarcia umowy o Karcie Podarunkowej oraz jej wykonywania, w tym:

  • Dostarczenie zamówionych przez portal produktów do właściwej osoby, na właściwy adres, adres mailowy lub numer telefon,
  • Obsługę klienta zgodnie z umową sprzedaży,
  • przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji nabywców i posiadaczy kart podarunkowych (lub przedstawicieli nabywców lub posiadaczy kart podarunkowych) - na przykład Pana/Pani dane będą pomagać Flex-e-card, jeśli skieruje Pan/Pani zapytanie dotyczące posiadanych kart podarunkowych,
  • Należyte administrowanie dostępem do systemów, produktów i usług Flex-e-card

Flex-e-card przetwarza dane osobowe również w celu zapobiegania praniu pieniędzy i zwalczaniu przestępstw finansowych oraz w celu dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartą umową. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.

Co robimy z tymi danymi?

Pana/Pani Dane osobowe będą przetwarzane przez pracowników Flex-e-card  w Wielkiej Brytanii oraz przez podmioty, z którym Flex-e-card powierza przetwarzanie danych osobowych, tj.:

- Global Processing Services Limited, zarejestrowaną pod numerem 131101V, z siedzibą  na Wyspie Man pod adresem: II piętro, St. Mary’s Court, 20 Hill Street, Douglas, IM1 1EU, Isle of Man, przetwarzającą dane osobowe na Wyspie Man. Wyspa Man jest adresatem decyzji Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniej ochrony, potwierdzającą odpowiednią ochronę przetwarzania danych na jej terytorium.

- Prepaid Service S.C., z siedzibą w Częstochowie (adres: ul Tuwima 8/2, 42 – 217 Częstochowa), NIP: 5732875278.

- Thought Consultancy Limited - podmiot świadczący dla Flex-e-card usługi informatyczne, zarejestrowany w Wielkiej Brytanii pod numerem 4313082,

- Capita Secure Information Solutions Limited - podmiot zarejestrowany w Wielkiej Brytanii pod numerem 1593831, świadczący na rzecz Flex-e-card usługi w zakresie polityki e-KYC (know your customers związanej z zapobieganiem praniu pieniędzy i zwalczaniem oszustw finansowych),

Dane osobowe będą również przetwarzane przez podmioty zarządzające lub reprezentujące centra handlowe, z którymi współpracuje Flex-e-card (dalej „zarządzający centrami handlowymi) wskazane na stronie internetowej www.flex-e-card.pl oraz podmioty, którym zarządzający centrami handlowymi powierzyli dane do dalszego przetwarzania na podstawie pisemnej umowy.

Żadne inne osoby trzecie nie będą miały dostępu do Pana/Pani danych, chyba że wyrazi Pan/Pani na to zgodę lub zaistnieje prawny obowiązek udostępnienia danych.

Pana/Pani dane mogą być przechowywane w chmurze, której serwery znajdują się na terenie Unii Europejskiej.

Więcej informacji w zakresie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych można znaleźć na stronie: www.flex-e-card.pl

Jak długo przechowujemy te dane?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji karty podarunkowej, a po jej wykorzystaniu - przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń, oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu – do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu. W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów szczególnych.

Z reguły Flex-e-card przechowuje dane osobowe przez okres co najmniej 10 lat od daty zakończenia współpracy z Państwem, tj. z reguły od daty, w której Pana/Pani karta podarunkowa zostanie w pełni wykorzystana lub wygaśnie.

Państwa prawa

Mają Państwo szeroki zakres praw związanych z przechowywaniem i przetwarzaniem Państwa danych. Jeśli chce Pan/Pani skorzystać z przysługujących Panu/Pani praw, prosimy o kontakt z nami poprzez adres: karta@flex-e-card.pl. Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do organów nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych (Information Commissioner w Wielkiej Brytanii lub do polskiego organu ochrony danych osobowych).

Więcej informacji na temat składania skarg można znaleźć na stronie www.giodo.gov.pl

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Panu/Pani następujące prawa:

  • Prawo dostępu: może Pan/Pani uzyskać informacje związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych oraz kopię takich danych osobowych.
  • Prawo do poprawiania: jeżeli uważa Pan/Pani, że dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, może Pan/Pani domagać się wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich danych osobowych.
  • Prawo do usunięcia: może Pan/Pani zażądać usunięcia swoich danych osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo.
  • Prawo do ograniczenia: może Pan/Pani poprosić o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych.
  • Prawo do przekazania danych: jeżeli jest to zgodne z prawem, może Pan/Pani domagać się, aby przekazane nam dane osobowe zostały zwrócone Panu/Pani lub przekazane osobie trzeciej, jeżeli jest to wykonalne.

Loading
Jeśli tekst na tej stronie nie wyświetla się, powiadomienie o uczciwym przetwarzaniu danych można otrzymać pisząc na adres privacy@flex-e-card.com.